Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

"Azәrbaycanda özünü evindәki kimi hiss et" tәlimi

 

GDG Professionals komandası tәrәfindәn Azәrbaycan Cüdo Federasiyasının әcnәbi Koçlarına

"Azәrbaycanda özünü evindәki kimi hiss et" mövzusunda tәlim keçirilmişdir.
Tәlimdә Azәrbaycanın tarixi vә milli mәdәniyyәti, qәdim incәsәt nümunәlәri, görmәli vә gәzmәli
yerlari, milli-mәdәni sәrvәtlәri, davranış vә biznes etikası, ümumilikdә әcnәbilәri
düşündürәn bütün suallar әhatәlәnmişdir.
Şirkәtinizdәki әcnәbi әmәkdaşlarınızın ölkәmizә qısa zamanda adaptasiya olması üçün bizә müarciәt edin.
 

 

 

 

0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top