Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“İdarәetmә” tәlimi

 Fәaliyyәtiniz idarәetmәdir?
Elә isә idarәetmәdә diqqәtin nә dәrәcәdә әhәmiyyәtli olduğunu bilirsiniz?!
Şәxsәn siz idarәçi olaraq diqqәtinizi adәtәn nәyә yönәldirsiniz?
Әminsinizmi ki, diqqәtinizi nәticәlәrin әldә edilmәsinә düzgün istiqamәtlәndirirsiniz?

“Sumqayıt Texnologiyalar Parkı”nda GDG Professionals tәrәfindәn verilmiş 3 günlük “İdarәetmә” tәlimi bu mәzmuna köklәnmişdir.

Effektiv idarәetmәdә menecerlәrdә yüksәk emosional zәkanının vә diqqәtin әhәmiyyәti, rәhbәr-işçi münasibәtlәri, menecerlәr üçün vacib keyfiyyәtlәr, reaksiyanın növlәri, tapşırıqlara yönümlülüklә münasibәtlәrә yönümlülük arasında ortaq mәxrәcin tapılması, menecerlәrin şüuraltı vә ondan qaynaqlanan stereotiplәrin yaratdığı fәsadlar, onların aradan qaldırılması vә digәr mövzular müzakirә edilmişdir. Tәlimdә iştirakçıların tәcrübәdә üzlәşdiyi case-lәr tәhlil edilmiş, hәlli yolları araşdırılmışdır.

Nәticәyönümlü idarәetmәdә uğurlu olmaq üçün “GDG Professionals”-ın tәlimlәrindә iştirak edin vә karyeranızda yüksәlin!

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top