Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

İdarәetmә tәlimi

 

 GDG Professionals şirkәti Azәrbaycan Dәmir Yolları QSC-nin әmәkdaşlarına noyabr ayında “İdarәetmә” tәlimini vermişdir.

 Tәlimdә mövzu üzrә aktual mәsәlәlәrә, İdarәetmә üzrә nәzәriyyәlәrә geniş yer verilmiş vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir.

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top