Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“Liderlәrin İnkişaf Proqramı”

 
GDG Professionals şirkәti oktaybr 2020 ildәn etibarәn PMD qrupuna aid olan “Agro Food Investments” şirkәtinin üst vә orta rәhbәrlәrinә “Liderlәrin İnkişaf Proqramı” başlıqlı layihәsini hәyata keçirir. Layihәnin mәqsәdi üst vә orta rәhbәrlәrin tәlimә olan ehtiyacların müәyyәn edilmәsi vә idarәetmә qabiliyyәtinin inkişaf etdirilmәsidir.
Layihә aşağıdaki mәrhәlәlәri әhatә edir:
1. İştirakçıların idarәetmә qabiliyyәtlәrinin vә şәxsiyyәt tipologiyasının müәyyәn edilmәsi
2. “İdarәetmә” tәlimi
3. Hәr bir iştirakcı ilә fәrdi görüşlәr (güclü vә inkişafa ehtiyac olan tәrәflәrin müәyyәn edilmәsi).
4. Hәr bir iştirakçı üçün onun inkişafı üzrә hesabatın hazırlanması
Diqqәtinizә layihәdәn olan şәkillәri tәqdim edirik.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top