Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Tәlimlәr

 • "Müştәri xidmәti"

  Mart 14, 2013 @ 11:51|0 Şәrh

  Şirkәtlәrdә müştәri xidmәtinin sәviyyәsi, müştәri sadiqliyi (loyallığı), şirkәtin nüfuzu vә perspektivin artması şirkәtdә hәyati vacib әhәmiyyәt kәsb edir. Yәni yüksәk sәviyyәli müştәri xidmәtinә sahib olan şirkәt yüksәk müştәri mәmnunluğu әldә edәcәk vә nәticә etibarı ilә bu da onun gәlirlәrinә birbaşa tәsir göstәrәcәkdir. Tәlimin mәqsәdlәri “Müştәri xidmәti” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmә imkanı qazanacaqlar: Müştәriyә xidmәt zamanı şәxsi motivasiyanın sәmәrәliliyinin fәrqindә olmaq vә onun xidmәtin keyfiyyәtinә tәsirini bilmәk Yüksәk vә aşağı sәviyyәli m ...
  әtraflI
 • "Problem hәlletmә"

  Mart 14, 2013 @ 11:46|0 Şәrh

  Problem hәlletmә vә qәrar qәbul etmәnin bir çox üsulları mövcuddur. GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәqdim edilәn "Problem hәlletmә" tәlimi özündә әqli hücum, İşikava, SWOT tәhlil, Zehin Xәritәsi kimi bir sıra metodları birlәşdirir. Tәlim real problemlәrin hәlli üzәrindә qurulmaqla iştirakçıların tam cәlb edilmәsini tәmin edәcәk formada işlәnib hazırlanmışdır. Tәlimin mәqsәdlәri “Problem hәlletmә bacarığı” tәlimindә iştirak etmәklә iştirakçılar aşağıdakıları әldә etmә imkanı qazanacaqlar: Problem hәlletmә prosesini mükәmmәl şәkildә mәnimsәmәk İşdә yaranan müxtәlif vәziyyәtlәrә tәtbiq ...
  әtraflI
 • "İşә qәbul vә müsahibә"

  Mart 14, 2013 @ 11:42|0 Şәrh

  Hәr bir şirkәtin әn vacib dәyәrinin onun insanları olduğu mәlum faktdır. Çox saylı namizәdlәr arasından işә şirkәtә dәyәr qata bilәcәk, vәzifәyә uyğun şәxsin seçilmәsi müsahibә aparanın peşәkarlığından asılıdır. GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәqdim edilәn "İşә qәbul vә müsahibә" tәlimindә iştirak etmәklә siz müsahibәnin aparılaması haqda peşәkar mәlumat әldә edәcәk, namizәdlәrin vücud dilini, sәtraltı gizli mesajları ”oxumaq” bacarığına yiyәlәnәcәk, müsahibәnin psixoloji tәrәflәri ilә vә peşәkar seçim etmәk üçün zәruri olan digәr biliklәrlә tanış olacaqsınız. "İşә qәbul vә müsahibә" ...
  әtraflI
 • "Fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi"

  Mart 14, 2013 @ 11:28|0 Şәrh

  Az işçi sayı olan, kiçik sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olan şirkәtlәrdә hansı әmәkdaşın şirkәt hәdәflәrinә nail olaraq yaxşı nәticә göstәrdiyini vә ya әksinә kimin bu nәticәlәri әldә edә bilmәdiyini müәyyәn etmәk çәtin deyildir. Şirkәtin fәaliyyәt sahәsinin genişlәndiyi vә işçi sayının kifayәt qәdәr artdığı halda, şirkәtin gәlirliliyinә kimin vә nә qәdәr fayda qatdığını, kimin qoyulmuş hәdәflәrә nail olmaq üçün kifayәt qәdәr bilik vә bacarıqlara malik olmadığını vә kimin tamamilә gözlәntilәri doğrultmadığını müәyyәnlәşdirmәk üçün fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi üzrә mükәmmәl bir sistemә ...
  әtraflI
 • \"İdarәetmә\"

  Mart 14, 2013 @ 10:21|0 Şәrh

  GDG Professionals “İdarәetmә” tәlimindә menecerlәrin işçilәri yüksәk, qeyri-adi nәticәlәr әldә etmәlәri istiqamәtindә hәvәslәndirmәlәri üçün yanaşmaları, üsulları tәqdim edir. Bu tәlimdә iştirakçılar dәyәrlәri fәaliyyәtә, maneәlәri yeniliklәrә, fәrqliliklәri hәmrәyliyә vә risklәri mükafatlara çevirmәk tәcrübәlәri ilә tanış olacaqlar. İmkanların müvәffәqiyyәtә çevirildiyi sağlam mühitin formalaşdırılması tәlim zamanı müzakirә edilәn mövzulardandır. Özәl vә ya dövlәt sektorunda işlәmәyinizdәn, işçi vә ya könüllü, tәlәbә vә ya valideyn olmağınızdan asılı olmayaraq, GDG Professionals İdarәetmә ...
  әtraflI

Scroll to Top