Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

HR Avtomatlaşdırma

HR Avtomatlaşdırma

HR-ın Avtomatlaşdırılması nәyә lazımdır?

HR Departamenti çeşidli mәsuliyyәtlәri vә hәssas mәlumata nәzarәti olan, eyni zamanda hәr zaman dәyişәn qaydalara riayәt etmәk mәqsәdilә iri hәcmdә mәlumatlar yaradıb onları saxlayan vahiddir. Bir sıra HR tәlәblәrindәn әlavә, bu funksiyada hәm dә sәhvlәrә yol verlimәmәsi son dәrәcә әhәmiyyәtlidir.

Biznesin avtomatlaşdırılması strateji mәqsәd vә bir sıra proqressiv tәşkilatlarda gәlәcәyә atılan mühüm addımdır. Bu addım tәşkilatların insan resurslarının avtomatlaşdırılmasına ardıcıl yanaşma tәtbiq etmәsinә, vә eyni zamanda kadrları arasında dәqiq vә sürәtli ünsiyyәt kanalları yaratmasına imkan verir. Bu strateji baxış biznes siyasәtlәri vә prosedurlarının avtomatlaşdırılması yolu ilә kağızsız mühitә yol açır. Bu növ biznes avtomatlaşması sistemi әvvәllәr siyasәt vә prosedurların yaradılmasına sәrf edilәn vaxt vә әmәyin indi effektiv әmәliyyat fәaliyyәtlәrinә çevrilmәsinә şәrait yaradır. Avtomatlaşma bu imkanları işçilәrin gündәlik işindә tәtbiq edir, hәm tәkrarlanan, hәm dә nadir hallarda baş verәn fәaliyyәtlәri avtomatlaşdırmaqla, әmәyә intensiv araşdırmaların, qәliz sәnәd işlәrinin, mәnfәәtlәrin hesablanmasının, tәsdiqlәmә prosedurlarının avtomatik baş vermәsini asanlaşdırır.

HR Avtomatlaşdırılması proqram tәminatına edilәn investisiya avtomatlaşmış sistemin sürәti vә sәmәrәliliyini korporativ siyasәt vә prosedurlara daşıyır vә daha mәhsuldar mühit yaradır, işçilәrin daha yüksәk sәviyyәli әmәliyyat vә strateji mәsuliyyәtlәrinә diqqәt yönәltmәsinә imkan verir.

HR-ın avtomatlaşdırılması:

 • Tәhlükәsizliyi güclәndirir vә nәzarәti avtomatlaşdırır
 • Fәaliyyәtlәrin audit jurnalını saxlayır
 • Sәnәdlәri elektron versiyada saxlayır vә şifrә tәhlükәsizliyi tәtbiq edir
 • Fәrdi mәlumata çıxış әldә etmәk üçün işçilәrin onlayn özünә xidmәt mühitini yaradır
 • Sәhvlәri azaltmaqla mәhsuldarlıq sәviyyәsini artırır
 • Siyasәt vә prosedurlardakı dәyişikliklәri tәtbiq etmәk üçün vahid yenilәmә nöqtәsi yaradır

 

Nәyi avtomatlaşdırmaq olar?

 • Elektron formalar yaradır, tәsdiqlәmә vә icazәlәri yönlәndirir vә izlәyir
 • Email fәaliyyәtlәrinin tәhlükәsizliyini vә ya seçim әsasında tәhlükәsizliyini tәmin edir
 • Işçilәrin mәnfәәtlәrdә dәyişiklik tәlәb etmәsi vә ya aidiyyәti xәrclәr barәdә sorğu göndәrmәsi üçün onlayn formalar yaradır
 • Avtomatik xatırlatmalar
 • Veb brauzerdә bütün şirkәtә tәlim videoları paylayır vә daha sonra onlarla әlaqәli sorğular aparır
 • Qeyri mәhdud sayda vә axtarış imkanları ilә tәrcümeyi halları saxlayır
 • Onlayn formada tam yeni işә qәbul paketi yaradır (mәs. mәxfilik haqqında razılaşma, mәnfәәtlәrin açıqlanması, işçilәr üçün tәlimat vә s.)
 • Tәlәb olunan SOP department tәlimlәrini idarә edir
 • Işçilәrin fәaliyyәtinin tәhlili ilә bağlı avtomatlaşmış xәbәrdarlıqlar yaradır vә prosesi onlayn şәkildә idarә edir

 

Faydaları

Sizin HR Departamenti üçün faydalar:

 • Rәhbәrliyin qәrarları vә uyğunluq tәşәbbüslәrini dәstәklәmәk üçün proseslәr daha aşkar müşahidә edilir
 • Kağızlarla vә әllә daha az iş aparılır
 • Proses daha ardıcıl olur
 • İş yükü azalır vә işçilәr veb әsaslı özünә xidmәt funksiyalarından daha çox istifadә edir (mәs, mәzuniyyәt әrizәlәri, siyasәtlәr vә prosedurlar vә s.)
 • İtirilәn vә ya yeri sәhv salınan әrizәlәrin olmaması mәhsuldarlığı artırır
 • Biznes istifadәçilәrinin istәdiyi mәlumatı lazım olan zamanda әldә edә bilmәsi vә gündәlik qәrar qәbul etmә prosesindә onlara yardımçı olması üçün   proses barәdә mәlumata ani çıxış

 

Bizim Texnoloji tәrәfdaşlarımız bu gün ofislәrdә mövcud olan bir sıra ortaq problemlәrә fәrdi vә sürәtli avtomatlaşmış hәllәr tәklif edir. Әgәr sizin mәlumatın idarә edilmәsi, analiz vә ya hesabatlıqla bağlı ehtiyaclarınız varsa – xüsusilә әgәr onlar tәkrarlanırsa – Sizin mәhsuldarlığı necә artıra bilәcәyimiz barәdә bizimlә danışın. İlkin mәslәhәtlәşmә pulsuzdur vә arxasında heç bir öhdәlik daşımır.

Bizim son dәrәcә tәcrübәli mәslәhәtçilәrimiz mәlumatın idarә edilmәsi ilә bağlı müxtәlif mürәkkәb problemlәrin hәlli üçün nәzәrdә tutulmuş tәtbiqi texnologiyanın istifadәsindә geniş tәcrübәyә malikdir. Bir zamanlar hәftәlәr vә ya aylarla vaxt aparan prosesin avtomatlaşdırılaraq yalnız bir neçә saata vә ya hәtta dәqiqәyә qәdәr azaldılması bizim üçün qeyri-adi fәaliyyәt deyildir.

Bu mәhsuldan necә faydalana bilәcәyinizi daha yaxşı anlamaq vә mәslәhәt almaq üçün xahiş edirik Bizimlә әlaqә saxlayın.

 

Scroll to Top