Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Müştәri Mәmnunluğu Sorğusu

 

Müştәri mәmnunluğu sorğusu tәlimi

GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәklif edilәn xidmәt növlәrindәn biri dә “Müştәri mәmnunluğu Sorğusu”dur. Müştәri mәmnunluğu Sorğusunun әsas keçirilmә sәbәbi müştәrini qoruyub saxlamaq vә müştәri loyallığını qurmaq, әldә etmәkdir.

 • “Müştәri Mәmnunluğu Sorğusu” şirkәtlәri öz müştәrilәrinin mәmnunluq sәviyyәsi barәdә mәlumatlandırdığından vә buna görә dә müştәri loyallığını müәyyәn etmәyә yardım etdiyindәn hәr bir şirkәt üçün müstәsna әhәmiyyәtә malikdir.
 • GDG Professionals öz müştәrilәrinә “Müştәri mәmnunluğu Sorğusu” nәticәsindә әldә edilәn mәlumatların qorunub saxlanılmasının (arxivlәşdirilmәsinin) vacibliyini izah edir. Çünki, şirkәt müştәri mәlumatını düzgün idarә edә bilmәdikdә verilmiş vaxt әrzindә cavabları tәhlil etmәk vә mәhsulların, xidmәtlәrin vә ya dәstәyin keyfiyyәtinin tәkmillәşdiyini, pislәşdiyini vә ya dәyişmәz qaldığını müәyyәn etmәk imkanı xeyli mürәkkәblәşmiş olar.
 • Uğurlu “Müştәri mәmnunluğu Sorğusu” aydın vә asan başa düşülәn proses olmalıdır. 

 

GDG Professionals şirkәtinin keçirdiyi Müştәri mәmnunluğu Sorğusu nәticәsindә şirkәt aşağıda sadalananlara nail ola bilәr:

 • Müştәrilәri dinlәmә bacarığını nümayiş etdirmәk
 • Gәlirlәri artırmaq
 • Müştәrilәrdәn mәhsul, xidmәt vә dәstәk barәdә geriyә mәlumat
 • Müştәri mәmnunluğunu vә uzun müddәtli әmәkdaşlığı tәkmillәşdirmәk
 • Xidmәtlәrin keyfiyyәtini artırmaq
 • Bazarda sәhmlәri qaldırmaq
 • Tәkrar sifarişlәri artırmaq
 • Rәqiblәrlә müqayisәdә şirkәtin bazarda tutduğu mövqeni öyrәnmәk
 • Ticarәt departamentinin satışlarını ölçmәk vә davamlılığını tәmin etmәk
 • Mәhsulun inkişafı, üstünlük vә tәlәblәri barәdә mәlumat әldә etmәk
 • Yeni mәhsul vә xidmәt sahәlәrindәn gәlir әldә etmәk
 • Mәmnun olmayan müştәrilәrә özlәrini ifadә etmәk  yollarını göstәrmәk
 • Müştәrilәrә münasibәtdә mәqsәdli hәdәflәr

 

 

Scroll to Top