Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Sorğu

Sorğu

 GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn keçirilәn sorğular şirkәtin idarәetmәsindә özünü doğrultmuş vasitә olaraq,  öz hәdәflәrinә çatmaq üçün şirkәtlәrә yardım etmәkdә müstәsna rol oynaya bilәr.

Sorğular, adәtәn, daha çox şirkәt daxilindә bütün heyәtin vә ya xüsusi qruplar çәrçivәsindә seçilmiş heyәtin müәyyәn bir mövzu haqqında sorğu vasitәsi ilә mәlumat toplamaq üçün istifadә olunur.

GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn aparılan daxili sorğuların әn çox tәtbiq olunan növlәri aşağıdakılardır:

  • Әmәk haqqı Sorğusu
  • Müştәri mәmnuniyyәti Sorğusu
  • İşçi mәmnuniyyәti Sorğusu

 

 GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn kadrlar üzrә tәklif edilәn aylıq, illik vә hәtta iki illik sorğuların keçirilmәsi yalnız iş mühitinin yaxşılaşdırılmasını deyil, hәmçinin, işçilәrin әmәk mәhsuldarlığını vә iş yerlәrinin saxlanılması sәviyyәsini artıra bilәr.

 

Scroll to Top