Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Uğur qazanmağın sirrlәri vә ya addım-addım müvәffәqiyyәtә doğru (1-ci hissә)

Hәr birimiz hәyatımızı başa düşdüyümüz kimi yaşayırıq. Onun mәnasını da dәrk edә bilәcәyimiz tәrzdә anlayır vә psixikamızda canlandırdığımız obraza vә meyarlara uyğun hәrәkәt edirik. Lakin çox zaman bizim dünyanın bir parçası olduğumuzu unudub obyektiv qanunlardan kәnar mülahizәlәrә dә uyuruq. Kainatı idarә edәn qanunauyğunluqların çәrçivәsindәn kәnarda nә isә axtardıqda hәyatımız çәtinlәşir vә әziyyәt çәkirik. Demәli, Biz hәyatın qanunlarını dәrk edib onlara әmәl etmәyi öyrәnsәk, tәbii ki müvәffәqiyyәt qazanacağıq. Әslindә müvәffәqiyyәt qanunlarını öyrәnmәk vә reallaşdırmaq düşündüyümüzdәn asandır. Bizim uğursuzluğumuzla müvәffәqiyyәtimizi  – işıqla qaranlıq, sevgi ilә nifrәt vә vucudun hәrәkәti ilә onun әksi (kölgәsi) arasında olan qәdәr kiçik bir fәrq ayırır.

Bu sahә әslindә geniş öyrәnilib vә artıq mәlum olan qaydalar da aydın şәkildә müәyyәn olunubdur. Ta qәdimdәn el arasında süzgәcdәn keçәrәk formalaşmış vә xalq deyimlәri kimi bәrkimiş atalar sözlәrindә, müdrik insanlar, mütәfәkkirlәr, ruhani insanlar, elәcә dә müasir dövrün yetkin alimlәri tәrәfindәn şifahi vә yazılı formada tәsvir olunan digәr mәnbәlәrdә müvәffәqiyyәtin sirlәri müxtәlif formalarda әks etdirilib.

Hәyatda müvәffәqiyyәt qazanan insanlar hәmin qaynaqlardan düzgün yararlananlardır. Bәzәn bizlәrә kitab oxumaq, mürәkkәb tәsir bağışlayan fikirlәri tәhlil edib öyrәnmәk cәlbedici görünmür vә darıxdırıcı olur. Çox zaman biz qazana bilәcәyimiz uğurları görә bilmәyib öz işimizin işindә “vurnuxuruq”, müvәffәqiyyәt isә “burnumuzun ucunda hәrlәnir”. Hәyatda bütün maneәlәri aşmaq vә arzu etdiyimiz uğurları qazanmağımız üçün yeganә vә ilkin şәrt – fikirlәrimizi lazım olan istiqamәtә yönәltmәkdәdir.

 Müvәffәqiyyәtin sirri – müvәffәqiyyәtә gedәn yolda qoyulmuş qaydaları öyrәnmәyi vә onlara әmәl etmәyi istәmәyi tәlәb edir.

 Hәyatda müvәffәqiyyәt qazanmaq üçün ilk növbәdә hәqiqәti dәrk etmәk vә nә etmәli olduğumuzu dәqiq bilmәk әn vacib şәrtdir. Baş verәnlәri, әtrafımızı nә dәrәcәdә düzgün dәrk edә bilsәk, onlardan daha yaxşı faydalanaraq, daha xoşbәxt yaşaya bilәrik. Çünki müvәffәqiyyәt barәdә yazılan çoxsaylı әsәrlәrdәn vә mәslәhәtlәrdәn  düzgün bәhrәlәnәn insanlar real hәyatda onları uğurla tәtbiq ediblәr vә hazırda da onlar tәtbiq edilmәkdәdir.

Nәaliyyәtin  әldә olunması idarә olunan bir prosesdir vә bu yol hamı üçün açıqdır. Anadangәlmә fәrqli xüsusiyyәtlәrlә doğulan adam digәrlәrinә nisbәtәn daha sürәtlә uğurlar әldә edә bilәr, lakin müvәffәqiyyәt mәvhumu onu adı kimi әldә oluna bilәndir. Sadәcә yolu vә alqoritmi bilmәk vә ona uyğun hәrәkәt etmәk lazımdır.

Dahi insan başqalarından fәrqli vә daha qabaqcıl, yәni daha real düşünә bildiyinә görә yüksәk nәticә göstәrәrәk “dahi” adını qazanır. Onun dahiliyi – әslindә sadәcә baqşalarından daha düzgün dәrk etmә sәviyyәsindәdir ki, bu da öyrәnmәklә baş verir. Demәli, kimliyindәn, dinindәn, irqindәn, sosial vәziyyәtindәn, sağlamlıq durumundan, intellektual qabiliyyәtindәn, әtraf mühitin vәziyyәtindәn vә digәr imkanlardan (imkansızlıqlardan) asılı olmayaraq müvәffәqiyyәti ardıcıl addımlarla әldә etmәk mümkündür: Bunlar aşağıdakılardır:

Addım 1. Hәyatın qanunlarını mümkün qәdәr dәrk etmәk;

Addım 2. Әslindә nә istәdiyimizi aydınlaşdırmaq;

Addım 3. Nә etmәli olduğumuzu müәyyәn etmәk;

Addım 4. Necә hәrәkәt etmәk tәlәb olunduğunu öyrәnmәk;

Addım 5. Strategiya qurmaq;

Addım 6. Onu reallaşdırmaq;

Addım 7. Qazandıqlarımıza sahib olmaq.

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top