Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Kitablar haqqında 6 maraqlı fakt

Kitablar haqqında 6 maraqlı fakt:


1. Alimlәr hesab edirlәr ki, uşaqlara kitab oxumağı öyrәtmәk üçün әn uyğun yaş 4-6 arasıdır. Tәdqiqatlar göstәrir ki, 6-7 yaşdan sonra uşaqları oxumağa öryәtmәk daha çәtin olur.

2. Statistikaya görә, kitabların 68%-ni qadınlar alır.

3. Amerikada maraqlı araşdırma aparılıb. Araşdırmaya görә, üçüncü sinifdә yaxşı kitab oxuyan uşaqların gәlәcәkdә narkoman olmaq vә ya hәbsә düşmәk ehtimalları azdır.

4. Kitab oğrusuna bileokliptoman deyirlәr. Әn mәşhur kitab oğrusu Stivel Blumberqdir. O, 268 kitabxanadan 23000 kitab oğurlayıb. Onun kolleksiyasının dәyәri 20 milyon dollar kimi dәyәrlәndirilib. Stivel kitabları ventiliasiya vә ya lift şaxtası yolu ilә kitabxanadan çıxardırdı.

5. “Penguin” nәşriyyat evi yumuşaq üzlüklü kitablar nәşr edir. İlk dәfә belә kitablar, kilsә tәrәfindәn paylanılmışdı.

6. İyel universitetinin araşdırmalarına görә, ibtidai sinifdә oxumağı zәif öyrәnәn uşaqların ¾ hissәsi digәr siniflәrdә dә zәif oxuyur.


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top