Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

“Liderlәrin İnkişaf Proqramı”

“GDG Professionals”-ın xidmәtlәrindәn biri olan “Liderlәrin İnkişaf Proqramı”-nı xüsusi olaraq diqqәtinizә çatdırıq. Layihәnin mәqsәdi rәhbәrlәrin tәlimә olan ehtiyaclarının müәyyәn edilmәsi vә idarәetmә qabiliyyәtlәrinin inkişaf etdirilmәsidir.

Layihә aşağıdakı mәrhәlәlәri әhatә edir:
1. İştirakçıların idarәetmә qabiliyyәtlәrinin vә şәxsiyyәt tipologiyasının müәyyәn edilmәsi;
2. “İdarәetmә” tәlimi;
3. Hәr bir iştirakçı ilә fәrdi görüşlәr (güclü vә inkişafa ehtiyac olan tәrәflәrin müәyyәn edilmәsi);
4. Hәr bir iştirakçı üçün onun inkişafı üzrә hesabatın hazırlanması.
“GDG Professionals” tәrәfindәn PMD qrupa keçirilәn LDP layihәsinin növbәti sessiyasından olan şәkillәri diqqәtinizә çatdırırıq.

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top