Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Lider Bankın Simasıdır

 
GDG Professionals şirkәti sentyabr ayında Kapital Bank ASC-ın orta rәhbәrliyinә “Lider Bankın Simasıdır” başlıqlı tәlim keçirmişdir.
Tәlimdә idarәetmә üzrә bir sıra vacib mәqamlar ilә yanaşı әsas diqqәt “Müsahibәlәr” vә “İstedadların İdarә edilmәsi” mövzularına verilmişdir. Hәmin mövzular üzrә aktual mәsәlәlәr müzakirә edilmiş, nәzәriyyәlәrdәn danışılmış vә praktiki tapşırıqlar edilmişdir.

 

 


0 Şәrh

Şәrh әlavә etmәk üçün sistemә daxil olmalısınız.

Scroll to Top