Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Baş mühasib(closed)

  Oktyabr 15, 2018 @ 12:08|0 Şәrh

  İş barәdә mәlumat: - Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәnin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtinin mühasibat uçotu vә hesabat sәnәdlәrindә әks etdirilmәsi üzrә fәaliyyәtin tәşkili vә nәzarәt etmәk. - Dövlәt büdcәsinә ödәnişlәrin düzgün hesablanması vә vaxtında köçürülmәsini tәmin etmәk; - Vergilәr üzrә hesabatların tәrtib/tәqdim edilmәsini tәmin etmәk; - Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna hesabatların tәqdim edilmәsi vә sosial ayırmaların hesablanmasını tәmin etmәk; - Mühasibat uçotunun aparılması qaydalarını rәhbәr tutaraq mühasibat uçotunun aparılmasını müәssisәdә vә tәsisçisi o ...
  әtraflI
 • DEVELOPER(closed)

  Oktyabr 05, 2018 @ 13:30|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: - Evaluate and identify new technologies for implementation. Evaluate, recommend and select 3rd party components which will make the development life cycle shorter and more productive- Performance tuning, improvement, balancing, usability, automation- Support, maintain and document software functionality- Understand emerging web and mobile development models- High scalability projects involving cloud-based infrastructure design and implementation Experience: - At least 3 years experience- Experienced with all ancillary technologies necessary for Internet applicati ...
  әtraflI
 • SUBSURFACE MANAGER(closed)

  Oktyabr 05, 2018 @ 12:10|0 Şәrh

  Duties and responsibilities: • Organize, supervise the process of developing a short-term and long-term Work Program based on analysis and classification of current reserves of Fields with recommendations of changing parameters of production on existing wells to increase production• Together with Reservoir Engineering team develops and updates reservoir characteristics, PVT analysis of reservoir fluids, prepares reserves estimations and reservoir simulations, develops and presents to Management Financial Strategy of Reservoir Management (capital & operating budgeting)• Analyses reservoir perfo ...
  әtraflI
 • Menecer(closed)

  Iyun 15, 2017 @ 11:54|0 Şәrh

  Funksional öhdәliklәr Davamlı olaraq Bank әmәliyyatlarının monitorinq edilmәsi, әmәliyyat risklәrinin baş vermә ehtimalının tәhlilinә kömәklik göstәrilmәsi Daxili vә kәnar әmәliyyat insidentlәrini (insidentlәrin idarәetmә sistemi) nәzәrdәn keçirmәk, sәbәblәri müәyyәn etmәk, mitiqasiya tәdbirlәrini monitorinq etmәk vә nәzarәt sistemindәki zәifliklәri aradan qaldırılmaq mәqsәdilә müvafiq tәdbirlәr görmәk üçün aidiyyәti strutur bölmәlәrlә birgә işlәmәsi Biznes vә digәr dәstәk funksiyaların risk nәzarәt vә özünü qiymәtlәndirmәsinin icra edilmәsi vә nәzәrdәn keçirilmәsi Әmәliyyat ri ...
  әtraflI

Scroll to Top