Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Vakansiyalar

 • Руководитель логистики

  Noyabr 10, 2021 @ 08:42|0 Şәrh

  Вакансия: Руководитель логистики Требования:● Успешный релевантный опыт работы в должности руководителя логистики от 3х лет;● Опыт организации процессов транспортной логистики, закупок и товародвижения с "0";● Стратегическое и оперативное управление службой логистики (склад, транспорт, операционная команда состоящая из: диспетчеров, кладовщиков, логистов, кассиров, курьеров, экспедиторов и т.д.);● Продвинутый пользователь 1С: Комплексная автоматизация и Excel (отчеты, сводные таблицы, ВПР, аналитика);● Продвинутый пользователь логистического программного обеспечения, а также быстрая обучаемо ...
  әtraflI
 • Hüquqşünas

  Oktyabr 27, 2021 @ 09:03|0 Şәrh

  ӘSAS İŞ ÖHDӘLİKLӘRİ: • Mülki-hüquqi müqavilәlәrin vә digәr hüquqi sәnәdlәrin sәrbәst şәkildә tәrtib edilmәsi • Sәnәdlәrin hüquqi analizinin aparılması vә müvafiq rәylәrin verilmәsi • Әmәk, satınalma vә müәssisәdaxili texniki tәhlükәsizlik sәnәdlәşmәnin tәşkili, nizamlanması, müәssisәdaxili struktur bölmәlәri ilә әmәkdaşlıq vә müvafiq rәylәrin verilmәsi; • Kommersiya fәaliyyәti üzrә müqavilә layihәlәrinin hazırlanması, müәssisәnin kontragentlәri tәrәfindәn tәqdim edilәn müqavilә layihәlәrinә müәssisәnin hüquq vә mәnafelәrinә uyğunluq, qüvvәdә olan qanunvericiliyin tәlәblәrinә riayәt ol ...
  әtraflI
 • Mühasib

  Oktyabr 27, 2021 @ 09:00|0 Şәrh

  ӘSAS İŞ ÖHDӘLİKLӘRİ: • Mühasibat , vergi uçotu vә DSMF, Statistika ilә bağlı әmәliyyatlar • Müәssisәnin aktiv vә passivlәrinin, o cümlәdәn debitor vә kreditor borcların, nağd vәsaitlәrinin, mal qalığının, vergi öhdәliklәrinin, gәlir vә xәrclәrinin vә s. uçotunun hәyata keçirilmәsi • Uçot sәnәdlәrinin arxivlәşdirilmәsini tәmin etmәk • Mühasibat sәnәdlәrinin düzgün tәrtib edilmәs • İşçilәrlә hesablaşmaların tәmin edilmәsi • Bank vә kassa әmәliyyatlarının düzgün aparılmasına nәzarәt • Sәlahiyyәtlәri çәrçivәsindә mәsәlәlәrә dair işçilәrin sorğularını cavablandırmaq • Rәhbәrlik tәrәfindәn verilәn ...
  әtraflI
 • Marketinq Direktoru

  Oktyabr 27, 2021 @ 08:55|0 Şәrh

  VӘZİFӘ BARӘDӘ QISA XÜLASӘ: 1. Marketinq strategiyasının hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi. 2. Reklam, PR, İnternet tanıtımı: kampaniyaların vә promosyonların inkişafı, tәtbiq vә performansın qiymәtlәndirilmәsi. 3. Marketinq fәaliyyәtinin bütün sahәlәri üzrә Şirkәt üçün strateji vә әtraflı marketinq planlarının hazırlanması 4. Şirkәtin tәmsil etdiyi brendlәr üçün onlarla tәsdiq olunan tarqetlәr әsasında marketinq planların hәr brendin formasına uyğun hazırlanması vә tәsdiqlәnmәsi. 5. Şirkәtin özünün marketinq planının hazırlanması vә tәsdiqlәnmәsi 6. Şirkәtin illik biznes planına brendl ...
  әtraflI
 • Senior Lawyer

  Oktyabr 22, 2021 @ 12:06|0 Şәrh

  SENIOR LAWYER Key Responsibilities • Conduct legal analyses on a range of issues relating to commercial (business) law, identify legal issues, research relevant procedures, and propose appropriate practical solutions • Review client documents for adherence to legal policies and procedures • Draft, review, negotiate and finalize legal documents on various matters or practice areas Essential Qualifications and Experience • Master’s degree (LL.M) is a must. Ideal candidate would have LL.M from a foreign university • Preferably 3-5 years of law firm experience or alternatively 5 years of ...
  әtraflI

Scroll to Top