Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Tәlimlәr

  • "Danışıqlar"

    Mart 11, 2013 @ 13:03|0 Şәrh

    İstәr peşәkar, istәrsә dә, şәxsi hәyatımızda biz vaxtımızın çox hissәsini danışıqlara sәrf edirik. Peşәkar hәyatda danışıqlar müştәri vә şәriklәr, satıcı vә tәdarükçülәr, rәhbәr vә hәmkarlar, işçi vә işәgötürәnlәr arasında baş verir. Sirr deyil ki, müvәffәqiyyәtli sahibkarların, idarәçilәrin әksәriyyәti mәhz gözәl danışıqlar aparma qabiliyyәtinә malik olan insanlardır. Müvәffәqiyyәtli danışıqlar üçün müәyyәn vasitә, metod vә bilik tәlәb olunur ki, bunu da GDG Professionalsın tәklif etdiyi tәlimdә iştirak etmәklә әldә etmәk mümkündür. Tәlimin mәqsәdlәri “Danışıqlar aparma” tәlimindә iştira ...
    әtraflI

Scroll to Top