Daxil ol

Qeydiyyat

Siz müvәffәqiyyәtlә qeydiyyatdan keçdiniz vә sizin GDG profayl yaradıldı.
Sistemә daxil olmaq üçün lazımi informasiya sizin qeydiyyat zamanı istifadә etdiyiniz elektron ünvana göndәrildi.

*
*
*
*
*
*
(*)-la işarәlәnmiş sahәlәr mütlәqdir.

Şifrәni unutmusunuz?

Öz email adresinizi daxil edin vә sizin şifrә poçt ünvanınıza gәlәcәk

Tәlimlәr

 • "Satışları 2 dәfә artırın"

  Mart 14, 2013 @ 10:11|0 Şәrh

  Hәr bir şirkәtin inkişafı әsasәn onun satışın hәcmindәn asılıdır. Bu sәbәbdәn satışları artırmaq hәr bir şirkәtin qarşısına qoyduğu mәqsәdlәrdәndir. Bu mәqsәdә vә arzu edilәn nәticәlәrә nail olmaq üçün "Satışları 2 dәfә artırın" tәliminә qeydiyyatdan keçmәyә tәlәsin! Tәlimdәn sonra satış qabiliyyәtinin hәmişә anadangәlmә deyil, eyni zamanda öyrәnilә bilәn qabiliyyәt olduğu qәnaәtinә gәlәcәksiniz. GDG Professionals şirkәti tәrәfindәn tәqdim edilәn "Satışları 2 dәfә artırın" tәlimi satış sahәsindә fәaliyyәtinizi dәstәklәmәk üçün işlәnib hazırlanmışdır. Satışlarınızı artıracağınıza tam tәmina ...
  әtraflI
 • "Peşәkar işgüzar yazışma"

  Mart 14, 2013 @ 08:58|0 Şәrh

  İnformasiya texnologiyalarının dayanmadan inkişaf etdiyi bir dövrdә insanlar mәsafәlәrdәn asılı olmayaraq bir-birlәrini görmәdәn ünsiyyәt saxlayır, işgüzar münasibәtlәr qururlar. Bu halda onlar barәdә yaranan tәәssürat vә nüfuz onların yazı tәrzlәrindәn, fikirlәrini sözlәrә çevirmә üslublarından asılı olur. Katibәlәr üçün telefon danışıqlarında sәslәrini düzgün istifadә etmә bacarığı önәmli olduğu qәdәr, işgüzar alәmdә peşәkar yazı tәrzi dә vәzifәsindәn asılı olmayaraq hәr kәsә eyni dәrәcәdә önәmlidir. Әslindә işgüzar fәaliyyәtin әsas hissәsi daha çox yazışma vasitәsilә aparılır. Artıq qәb ...
  әtraflI
 • "Stresin (gәrginliyin) idarә olunması" - Onlayn versiya mövcuddur

  Mart 14, 2013 @ 08:45|2 Şәrh

  Gününüzü vә ya hәftәnizi qabaqcadan planlaşdırdığınız halda rәhbәriniz tәrәfindәn gözlәnilmәdәn dәqiq müddәtlәr çәrçivәsindә icra edilmәli işlәrin tapşırılması, müştәrilәrә vacib vә tәcili zәnglәrin edilmәsi, hәmkarınızın hesabatına rәyinizin verilmәsi ehtiyacının yaranması halları әminik ki, sizә yad deyildir.Bu da azmış kimi, mәktәb direktoru tәrәfindәn övladınızın pәncәrәni sındırmağı ilә bağlı sizi görüşә çağırdığı xәbәrini alırsınız. Özünüzü bu halda necә hiss edirsiniz? Tәbii ki, gәrgin... GDG Professionals sizi әmin edir ki, “Stresin (gәrginliyin) idarә olunması”tәliminә qatılmaqla s ...
  әtraflI
 • "Korporativ mәdәniyyәt"

  Mart 11, 2013 @ 13:24|0 Şәrh

  Güclü mәdәniyyәtlәr şirkәtlәrә özlәrini hәm pozitiv, hәm dә neqativ formada biruzә verә bilәcәk tәsir qüvәssinә malikdir. Әmәkdaşlıq, işçilәr vә müştәrilәrin qayğısına qalmaq kimi güclü dәyәrlәr, “hamı bir nәfәr üçün, bir nәfәr hamı üçün” yanaşması şirkәtlәrin mәhsuldarlığına, keyfiyyәt vә müştәri xidmәtlәrinin sәviyyәsinә müsbәt tәsir göstәrir. Mәdәniyyәt şirkәtin әmәkdaşları tәrәfindәn bölüşdürülәn vә yeni әmәkdaşlara onların düzgün qaydada düşünmәlәrini, hiss etmәlәrini vә davranmalarını tәmin etmәk üçün tәlqin edilәn dәyәrlәrin, normaların, inancların vә anlayışların mәcmusudur. Tәlimi ...
  әtraflI
 • \"Tәlimçilәr üçün tәlim vә ya tәqdimat etmә\"

  Mart 11, 2013 @ 13:16|0 Şәrh

  “Tәlimçilәr üçün tәlim vә ya Tәqdimat etmә” tәlimi iştirakçıların hәyәcansız, çәkinmәdәn, qorxmadan vә komplekslәri kәnara qoyaraq auditoriya qarşısında cәsarәtlә çıxış etmәlәrini stimullaşdıracaq formada hazırlanmışdır. Tәlimdә iştirakçıların tәqdimat etmәk bacarıqları test vә praktiki olaraq yoxlanılır vә qiymәtlәndirilir, hәyәcan vә emosiyalarını idarә edilmәsi yolları, tәlimә hazırlıq formaları izah edilir. Tәlim elәcә dә iştirakçılara öz fikirlәrinin auditoriyaya daha sәmәrәli çatdırılması üçün tәqdimatlarını düzgün qaydaya hazırlamaq üsullarını öyrәdir. Bu tәlimdә iştirak etmәklә işt ...
  әtraflI

Scroll to Top